Attessa Iv

  1. Attessa Iv
    Philip Mein

    Yacht: Attessa Iv

    July 14, 2009 by Philip Mein

    Image: Attessa IV – Photo Credit Ray Von Rocks Motor Yacht Attessa Iv Motor Yacht Attessa Iv (image above) was launched in at the yard of Hayashikane Zosen …