Santa Cruz

  1. Santa Cruz
    Rising Sun

    Yacht: Santa Cruz

    June 28, 2009 by Rising Sun

    Image: Yacht SANTA CRUZ – Renering by Mondomarine Motor Yacht Santa Cruz The Motor Yacht Santa Cruz (photo above) was custom built in by Mondomarine by 2008 and the …